This is alternative content.

הביולוגיה כיום נמצאת בחזית המחקר המדעי ומהווה את הבסיס לתחומי מחקר חיוניים הכוללים ביוטכנולוגיה,רפואה, הנדסה גנטית וביורפואית, וביואינפורמטיקה. הפקולטה לביולוגיה בטכניון לא שוקטת על שמריה ומעדכנת תמידית את מסלולי הלימוד והקורסים כדי להענות לצרכים המשתנים והאתגרים של הביולוגיה המודרנית.